GAVETILDELINGER SKEIEFONDET 2020

Kirkens Bymisjon Kristiansand:
Innvandrerprosjektet «Interaktiv» kr. 100.000

Prosjektbeskrivelse: 
Målgruppen er asylsøkere, innvandrere og andre kristiansandere. Hjelp til norsk-trening og meningsfull hverdag ved relasjonsbygging, sosiale aktiviteter og stimulere til deltakelse i eget nærmiljø.

Kontaktinfo: Øystein Reinhardtsen / oystein@skbk.no 

 

 

Stiftelsen Arkivet / PLATTFORM Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
"Forebygging av gjeng-kriminalitet og radikalisering blant unge på Sørlandet» kr. 135.000

Prosjektbeskrivelse: 
Forebygging gjennom veiledning til førstelinjetjenesten, konferanser/seminarer for beslutningstagere og offentlige ansatte, støtte til lokale fritidstilbud for ungdom, og etablering av nøytrale treffpunkt som forebygger polarisering og utenforskap.

Kontaktinfo: Omar Sadiq / os@arkivet.no

 

 

Kirkens Ungdomsprosjekt, KUP
«Ungdom og utenforskap» kr. 100.000

Prosjektbeskrivelse: 
Oppfølging av sårbare ungdom i alderen 18-25 år. En smidigere overgang til voksenlivet for sårbar og utsatt ungdom/unge voksne, som mangler støtte i eget nettverk. KUP har relasjonen til mange i målgruppa og det er de unge selv som kommer og melder om behov og ønsker hjelp. Målet er å styrke deres evne og vilje til å ta gode valg slik at de klarer å stå i jobb, skole og i relasjoner til tross for utfordringer. Livsmestring er målet.

Kontaktinfo: Ingunn Lyngset Holme / ingunn@kirkensungdomsprosjekt.no

 

 

Blå Kors Kristiansand
«Barnets stemme» kr. 80.000

Prosjektbeskrivelse: 
Mødre og barn som deltar i barnegruppene ved Barnas Stasjon i aldersguppen 6 - 12 år. Fokus på å høre barnas stemme i alt vårt arbeid, i individuelle samtaler og i arbeid med familien.

Hente/ levere barna som av ulike grunner ikke kan komme til samlingene i barnegruppene våre.»

Kontaktinfo: Arvid Solheim / arvid.solheim@blakors.no

 

 

Wayback Kristiansand
«Familiegruppa» kr. 50.000

Prosjektbeskrivelse: 
Ønsker at barn av nylig løslatte kan få gode opplevelser sammen med mor og far i trygge omgivelser. Ofte har foreldre som nylig har blitt løslatt fra fengsel en begrenset økonomi og mulighet til å finne på noe sammen med barna. Dette gir dem mulighet til både opplevelser og møte andre barn som er i samme situasjon som dem selv og de vil kanskje føle seg litt mindre alene.

Kontaktinfo: Otto Pedersen / otto.pedersen@wayback.no

 

 

Røde Kors Kristiansand
«Innkjøp av delbar redningsbåre» kr 35.000

Prosjektbeskrivelse: 
Til bruk i krevende terreng av spesialtrent hjelpekorps - i terrengløp, på vinterdestinasjoner, og som bistand til politiet og AKM i redningsoppdrag.

Kontaktinfo: Miriam Sandtveit Espelid / administrativ.kristiansand@varkh.no

 

GAVETILDELINGER SKEIEFONDET 2019

Stiftelsen Arkivet/PLATTFORM Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 
kr 100.000 
«Forebygge utenforskap, gjengkriminalitet og vold blant ungdom på Agder» 
Kontaktperson: Omar Sadiq


Stine Sofie Stiftelsen
kr 100.000
«Støtte til pårørendeseminar for etterlatte etter drepte barn» 
Kontaktperson: Jørgen S Engh

 
Blå Kors
kr 100.000
«Barnas stasjon sitt prosjekt «Barneråd», hvor barnas stemme kommer enda tydeligere frem gjennom deres deltagelse. Dette rådet vil kompleementere allerede etablerte mødre- og fedreråd.»
Kontaktperson: Arvid Solheim

 
Kirkens Bymisjon
kr 100.000
«Bidrag til Frivillighetssentralen og Interaktiv - hvor målgruppen er relasjonsbygging og deltagelse i nærmiljøet hos spesielt asylsøkere og innvandrere» 
Kontaktperson: Øystein Reinhartsen

 
Lunar
kr 50.000
«Ungdomsgrupper og kvinnegrupper på Sørlandet. Rettet mot deltakere som ikke ønsker, eller ikke har mulighet til,  å delta i de eksisterende fritidstilbudene i byen der de bor.» 
Kontaktperson: Thea Lyssand

 
Wayback
kr 30.000
«Tidligere straffedømte som ønsker å endre livet sitt. Konkret bidrag til mat og utstyr på utvalgte friluftsliv-turer» 
Kontaktperson: Otto Pedersen

 
Sound of Happiness
kr 20.000
«Bidrag til festival juni 2019, for deltakere med alle typer nedsatt funksjonsevne.» 
Kontaktperson: Stian Brødsjø

 

 

GAVETILDELINGER SKEIEFONDET 2018

Barnas Stasjon Blå Kors:
«Pappagruppe, tilrettelagt for de mest sårbare familier»
kr 80.000
Kontaktperson: Anne Randi Hansen

Stiftelsen Arkivet/PLATTFORM norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme:
«Kursopplegg for 9.klassinger og lærere i Agder: Forebygge utenforskap gjennom; bevisstgjøring, kompetanse og trygghet hos skoleungdom og lærere"
kr. 250.000
Kontaktperson: Omar Sadiq

Stiftelsen Kirkens Bymisjon:
"Kaféen og frivillighetssentralen»
kr. 100.000
Kontaktperson: Øystein Reinhartsen

 

 

 

GAVETILDELINGER SKEIEFONDET 2017

Barnas Stasjon Blå Kors:
"mødre-/barngruppe" kr. 75.000

Wayback:
"Aktivitetstilbud for tidligere insatte med familie" kr. 50.000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon:
"Kaféen og frivillighetssentralen" kr. 100.000

Hopeful:
"Arbeidstrening og Ubuntu-prosjektet" kr. 100.000

Redningssepskapet Agder:
"Forebyggende seilas» kr. 70.000

Lunar:
"Ungdomsgrupper og voksengrupper" kr. 50.000

Livsgleder for Eldre:
"Tur eldre og barn i Livsgledeuka» kr 20.000

Rådgivning om spiseforstyrrelser:
«Fagdag helsesøstre og lærere» kr. 35.000

 

 

TILDELINGER 2015

Kirkens Bymisjon tildeles kroner 100.000.
“Babettes hus” er et botilbud for voldsutsatte kvinner i aktiv rus. 50.000 kroner skal gå til måltider, med fokus på gode samtaler og hygge.
“Bymisjonskafeen” tildeles 50.000 kroner for å kunne fortsette å være et rimelig priset møtested og en arbeidstreningsplass.
Kontaktperson Anne Elise Moe Skautvedt. Tlf. 90521219

Wayback tildeles kroner 60.000.
Lavterskel arbeidstrening for nylig løslatte og tidligere rusavhengige. Tilskuddet går til transport av brukere og ansatte i organisasjonen til og fra arbeidsplassene.
Kontaktperson Janne Andersen. Tlf. 92657118

Hopeful tildeles kroner 100.000.
“Tilbake på sporet” støtter unge som står svært langt fra arbeidsmarkedet og som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging.
“Ubuntu” er et kreativitetsprosjekt for barn og unge i sårbare situasjoner, som nå skal benyttes på det nyåpnede asylmottaket for mindreårige enslige asylsøkere I Kristiansand.
Kontaktperson Tone Olsen Nor. Tlf. 91873472

Blå Kors Kristiansand tildeles kroner 55.000.
Barnas stasjon er et tiltak for familier med barn i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/eller psykiske utfordringer. Støtten går til opprettelse av “Mestringsgruppen” for barn mellom 5 og 8 år, hvor også foreldrene blir inkludert for å styrke de i foreldrerollen.
Kontaktperson Arvid Soheim. Tlf. 90829890

ABELO tildeles kroner 79.000.
Utarbeidelse av informasjonsfilm om psykisk helse til flyktninger som har opplevd traumer i krig og på flukt. Filmen kan brukes i voksenopplæring, introduksjonsprogram og på asylmottak.
Kontaktperson Tone Urdal, daglig leder i ABELO. Tlf. 99636821

Domkirkens velkomstsenter for asylsøkere tildeles kroner 100.000.
Sammen med ulike menigheter og organisasjoner har Domkirken opprettet et velkomstsenter for nyankomne asylsøkere i Kristiansand. Senteret vil rette seg mot de behov som er der i den første fase når de kommer til en ny by i et nytt land. Senteret har en enkel kafé, kontorhjørne, undervisningsmulighet og tilbyr voksenkontakt for mindreårige enslige asylsøkere.
Kontaktperson Kristin Haugen, Diakon i Domkirken menighet. Tlf.97571764

 

 

TILDELINGER 2014

Stine Sofie Stiftelsen
Stine Sofie Stiftelsen får 37 000 kroner til forsterket informasjonsprogram og kompetanseheving hos de tre sykehusene på Agder om Shaken Baby Syndrom (filleristing av spebarn).
Erik Sandnes Oksavik /prosjektkoordinator / erik@barnerett.com / 975 37 401

Kristiansand Røde Kors
Røde Kors Kristiansand får 95 000 kroner til EN PAUSE I HVERDAGEN – FOR kreftsyke barn og unge med familie i en vanskelig situasjon. Aktivitetsgruppen, som består av frivillige, arrangerer samlinger en til to ganger i måneden slik at barna og pårørende får oppleve normale ting selv om de er i en unormal situasjon.
Nanna Thune / Koordinator / Kristiansand Røde Kors / Mobil 48319325

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon får 50 000 kroner til Bymisjonskaféen, et viktig møte- og arbeidstreningssted for deltakere.

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon får 50 000 kroner til Babettes Hus, et botilbud for vodsutsatte kvinner i aktiv rus.
Pengene skal gå til måltider, med fokus på gode samtaler og hygge.
Ivar Kirkhus / Samfunnskontakt / Kirkens Bymisjon i Kristiansand / Tlf. (+47) 91 10 73 99

Lunar Sisters- og Kompisgrupper
Lunar får 50 000 kroner til ungdoms- og minoritetskvinnenettverk, for å skape nye sosiale relasjoner, øke likeverd og likestilling gjennom samlinger og
Lene Mordal / 996 10 226

Wayback
Wayback får 50 000 kroner til å opprettholde sitt aktivitetstilbud for å bidra til å integrere tidligere straffedømte i samfunnet, til et liv uten rus og kriminalitet.
Janne Andersen / 926 57 118

Hopeful
Hopeful får 100 000 kroner til arbeid gjennom ulike prosjekter for barn og unge, blant annet gjennom arbeidstrening. Målgruppen er de som faller utenfor skole og arbeidsliv samt barn som har utrygge oppvekstvilkår.
Tone Olsen Nor / Daglig leder / Mob: 918 73

Søgne Røde Kors
Søgne Røde Kors får 68 000 kroner til prosjektet Beredskapsvakter, en tilgjengelig ressurs ved ekstremvær på E39. Pengene vil dekke noe av utstyrsbehovet som for eksempel hjertestarter, el-bil aggregat, lykter osv.
Maahr Ludvig Eikeland / 95298144