GAVETILDELINGER SKEIEFONDET 2021

Kirkens Bymisjon Kristiansand:
«Kudos og Interaktiv» kr. 100.000  

Prosjektbeskrivelse: 
- « Kudos: Ungdom i alderen 15-18 år som står utenfor det ordinære fritidstilbudet, ønsker etablere et godt værested for ungdom. Trygge omgivelser, aktiviteter og nye møter skal bidra til økt livskvalitet, selvstendiggjøring og mestring."

- "Interaktiv: Målgruppen er flyktninger, innvandrere og lokalbefolkning i alle aldre. Et tilbud for alle aldersgrupper, men vi har også stort fokus på familieperspektivet. Bidra til integrering og deltagelse i lokalsamfunnet, ved hjelp av møteplasser og informasjonstiltak."

Kontaktinfo: Øystein Reinhardtsen / post@skbk.no 

 

 

Stiftelsen Arkivet / PLATTFORM Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
"Forebygging av gjeng-kriminalitet og radikalisering blant unge på Sørlandet» kr. 200.000

Prosjektbeskrivelse: 
- Forebygging av utenforskap, radikalisering og gjengkriminalitet blant unge på Sørlandet. Hensikten med arbeidet er å videreutvikle en region der alle opplever at de «hører til - gjennom mentorordning, veiledning av førstelinjetjenesten, formidling gjennom konferanser, ungdomstiltak i samarbeid med lokale etater, menigheter, frivillige lag.."

Kontaktinfo: Omar Sadiq / os@arkivet.no

 

 

Kreftforeningen
«Kjøre- og følgetjeneste» kr. 100.000

Prosjektbeskrivelse: 
- Kreftforeningen har fått tilbakemeldinger fra kreftpasienter om at frykten for korona-smitte gjør at de vurderer å droppe legetimer/kontroller….ønsker å bidra til at disse pasientene kommer seg til lege/sykehus ved å opprette et tilbud hvor de kan føle seg trygge og ivaretatte. Mange ønsker å bidra som frivillige i krisesituasjonen som nå har oppstått, og kjøretjenesten vil gi disse en mulighet til å bidra helt konkret.

Kontaktinfo: Hanne Borgen Ottersen / Hanne.Borgen.Ottersen@kreftforeningen.no

 

 

Blå Kors Kristiansand
«SOFA – Sammen om Opplevelser, Fellesskap og Aktivitet» kr. 100.000

Prosjektbeskrivelse: 
- "Vårt hovedmål er å gi ungdom en trygg møteplass med fokus på felleskap, mestring og emosjonell støtte slik at vi forebygger isolasjon, utenforskap, rusmisbruk og kriminalitet. Forebyggende arbeid skaper gode ringvirkninger. Det kan redde liv og bidrar til styrking av barn og unges psykiske helse. Vi vil gi ungdom et hjem borte fra hjemmet, en stue, en SOFA – i tillegg til det hjemmet de allerede har."

Kontaktinfo: Arvid Solheim / arvid.solheim@blakors.no

 

 

Tidligere tildelinger